Privacyverklaring

Algemene voorwaarden

Behandeling en intake
Een behandeling Haptotherapie duurt ongeveer 60 minuten.
De intake of het kennismakingsgesprek wordt in rekening gebracht, (uurtarief) als er behandeling volgt op het gesprek of de intake.
Besluit u niet te willen doorgaan, dan wordt dit gesprek niet in rekening gebracht.

Na drie behandelingen vindt er meestal een evaluatie plaats. Daarin wordt bekeken of de therapie aansluit bij uw verwachtingen en of het
voorzetten van de behandeling gewenst is.
Tijdens de behandeling wordt er gewerkt met gesprekken, oefeningen en het werken op de behandelbank. Aanraking speelt daarbij vaak een rol.
Aan het eind van een behandeltraject vindt er een afrondende sessie plaats waarbij er wordt geëvalueerd.

Afspraak
Het verzetten of annuleren van een afspraak is altijd mogelijk, maar laat het me zo spoedig mogelijk weten. Dit kan door in te spreken op het
antwoordapparaat van de praktijk of via de mail.
Een afspraak die tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht. Anders breng ik de gereserveerde tijd in rekening.

Betaling
De kosten van een behandeling zijn te vinden op de website.
De factuur wordt tweemaandelijks verstuurd.
De betalingstermijn is 14 dagen.

Dossier
De therapeut is wettelijk verplicht tot dossiervoering, omdat deze nodig is om de voortgang van het proces te kunnen bewaken.
15 jaar na afronding van het therapeutisch proces wordt het dossier vernietigd.

Derden mogen het dossier niet inzien, tenzij u hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
U kunt uw dossier inzien, maar niet meenemen. Als u dit wilt kunt u dit verzoek schriftelijk indienen. De therapeut maakt de inzage dan
mogelijk.

Uw gegevens worden veilig bewaard in een afgesloten ruimte en op de computer nog extra beveiligd met een wachtwoord. In mijn praktijk heb
ik alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens.
Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur.
De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: NAW-gegevens verzekerde,
geboortedatum, datum behandeling, omschrijving behandeling: haptotherapie, en de kosten van de behandeling.
In mijn geval wordt een deel van de administratie gedaan door een accountant.

Geheimhouding
Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik in het kader van de therapie van de cliënt of uit andere bron verkrijg.
Uw gegevens worden daarom niet aan derden verstrekt, ook niet aan uw naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat u hiervoor
toestemming heeft gegeven.

Overleg met derden
Voor een goede behandeling kan het nodig zijn om te overleggen met andere behandelaars die bij uw situatie betrokken zijn (psycholoog,
maatschappelijk werk, huisarts, etc.) Hiervoor moet u schriftelijk toestemming geven, anders is dit overleg niet mogelijk vanwege het hier
boven beschreven beroepsgeheim.
Vaak bestaat dit contact met andere behandelaars uit een brief of mail met daarin de reden van aanmelding en het doel van de behandeling.
Deze wordt eerst ter goedkeuring aan u voorgelegd.

In een aantal gevallen is persoonlijk of telefonisch contact gewenst om de begeleiding op elkaar af te stemmen. U hoort het altijd van de
therapeut als dat in uw geval zo is.
Om de kwaliteit van de hulpverlening te bevorderen maakt de therapeut deel uit van een intervisiegroep in Arnhem. Dit is een groep van
meerdere Haptotherapeuten die elkaar ondersteunen en begeleiden in hun werk. Binnen deze intervisiegroep worden ook cliënt-situaties
besproken. Dit gebeurt altijd uiterst zorgvuldig en zonder het noemen van een naam. Het accent van de bespreking ligt op het verbeteren van
het functioneren van de therapeut. De therapeut hoeft u niet op de hoogte te stellen van deze bespreking en de resultaten daarvan.

Klachten
Indien u een klacht heeft, laat mij dit dan zo spoedig mogelijk weten. Ik zal mijn best doen om samen met u tot een oplossing te komen.
Indien dat niet het gewenste effect heeft, kunt u de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van de Vereniging Voor
Haptotherapeuten. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.